For information and reservation (0216) 570 00 50

Distance Selling Contract

MADDE 1.

KONU :

Bu Anlaşma’nın konusu; yukarıda adresi belirtilen Tesis’ten, Anlaşma’da belirtilen şartlar, kapsam ve süre içerisinde, Üye’nin kendi yaş ve cinsiyet grubu için, Tesis’in hizmete açık olduğu sürece, yararlanma hakkının, PALESTRA tarafından kiraya verilmesi ve Üye tarafından aynı şartlarla kiralanmasıdır. Bu Anlaşma kapsamındaki Aile Üyeliklerinde, Üye’nin eşi de “Üye” olarak kabul edilmiş olup, eş; Uye ve diğer üyeler ile birlikte eşit haklara sahiptir.

MADDE 2.

SÜRE:

Bu Anlaşma’nın süresi imza tarihinde başlamak üzere........................... (yazı ile) yıldır.

MADDE 3.

ÜCRET:

Üye’nin Tesis’in kullanım hakkının kiralanması hizmeti için Tesis tarafından düzenlenecek fatura karşılığı......................................

(............................. Euro), fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru Karşılığı.......................................................... TL.

[.................................................... Türk Lirası) olarak ödenecektir.

Üye, Yıllık Ücret’i, bu Anlaşmanın 2 nolu ekinde yer alan ödeme planı uyarınca, ödemekle yükümlü olup, bu Anlaşma uyarınca belirlenen fiyatlar peşin fiyatlardır. Üye tarafından yapılacak ödemelerin taksitlendirilmesi istenildiğinde, Üye vade farkı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Üyelik anlaşmasının süresini mütakip, üyenin üyeliğini yenileme talebini Tesis’e bildirmesi ile Tesis’in o tarihteki üyelik şartlarını ihtiva eden üyelik anlaşması ile yeni anlaşma yapılacağını ve işbu anlaşmanın geçerliliğinin kalmadığını taraflar kabul eder.
Tüm SPA hizmetleri masajlar, vücut bakımları, cilt bakımları vs. Ekstra ücrete tabi hizmetlerdir. Palestra tüm fiyat listelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 4.

ÜYELİĞİN KAPSAMI:

Bireysel Üyelikler:

Bireysel Üyelikler; Sadece Üye’nin ve varsa 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) olan çocuklarının, Üye’si olduğu Tesis’ten yararlanmasına olanak tanıyan üyeliklerdir. Üyelik hakkının şahsa bağlı bir hak olması sebebiyle, Bireysel Üyeliklerde Üye’nin vefatı, kalıcı hastalığı veya sağlık sebepleri ile Tesis’e gelemeyecek veya Tesis’teki çalışmalara katılamayacak duruma gelmesi hallerinde, bu Anlaşma’nın 6. maddesinde yazılı haklar saklı kalmak kaydıyla, PALESTRA tarafından Yıllık Ücret iadesi yapılmaz ve üyelik hakları miras yoluyla paylaşıma konu olmaz. Bireysel Üyeliklerde çocukların durumu işbu maddenin c bendindeki hükümlere tabidir.

Aile Üyelikleri:

Aile Üyelikleri, Üye’nin eşi ve 10 yaşına kadar olan (10 yaş dahil) çocuklarının, Tesis’ten yararlanmasına olanak tanıyan üyeliklerdir.

Aile Üyeliklerinde Üye’nin vefatı, kalıcı hastalığı veya sağlık sebepleri ile Tesis’e gelemeyecek veya Tesis’teki çalışmalara katılamayacak duruma gelmesi hallerinde, bu Anlaşma’nın 6. maddesinde yazılı haklar saklı kalmak kaydıyla, PALESTRA tarafından Yıllık Ücret iadesi yapılmaz ve üyelik hakları miras yoluyla paylaşıma konu olmaz. Aile üyelikleri için çiftin hukuksal olarak evli olması gerekir, yasal evliliği olmayan çiftlerin aile üyeliğinden yararlanma hakları bulunmamaktadır.

Bireysel ve Aile Üyeliklerinde Çocukların Durumu:

10 yaş altındaki çocuklar (10 yaş dahil): Bireysel ve Aile Üyeliği kapsamındadır ve bu Anlaşma hükümleri uyarınca Tesis’ten yararlanırlar.
Aile üyeliklerinde 0-10 yaş arası çocuk ücretsiz
10-18 yaş arası çocuk % 50 indirimli
18-25 yaş arası çocuk % 25 indirimli

Aile Üyeliklerinde Boşanma:

Aile Üyesi olarak kayıtlı çiftlerin boşanması halinde, Aile Üyeliği, eşlerin herhangi birinin aksine bir mahkeme kararı getirmemesi veya eşlerin bu konuda yazılı mutakabatlarını PALESTRA’ya bildirmemesi halinde, Bireysel Üyeliğe çevrilir. Boşanan eşlerden birinin yeniden evlenmesi halinde, Bireysel Üyelik yeni eşin katılımı ile o günün şartları ile yeniden Aile Üyeliği olarak tesis edilebilir.

Anlaşma’nın Temsilcisi Tarafından İmzalanması:

Bu Anlaşma’yı başkası adına imzalayan veya kiralamayı başka birinin yararlanması amacı ile yapan kişi üye sıfatı kazanmaz ve üyelik haklarından faydalanamaz.

Şirket Üyelikleri:

Şirket Üyeliklerinde, Tesis’leri aktif olarak kullanacak üyeler, Şirket tarafından, üyelik süresi başlangıcında belirlenecek ve PALESTRA’ya bildirilecektir. Şirket tarafından üyelik süresi sona ermeden yapılacak değişiklikler, PALESTRA’ya yazılı olarak

bildirilecek ve.................................. ’ın kabul etmesi halinde uygulamaya konulacaktır. Şirket üyeliklerinde üyenin şirketten

istifa etmesi veya şirket tarafından iş sözleşmesine son verilmesi halinde Şirket tarafından durum Tesis’e yazılı olarak bildirilecektir.

MADDE 5.

ÖDEMELER:

Bu Anlaşma kapsamında belirtilen ücretler Türk Lirası veya Euro bazındadır. PALESTRA gerekli gördüğü zamanlarda kampanyalar düzenleyerek peşin fiyatına taksitli satışlar yapma ve/veya önceden uygulanacak faiz miktarını belirlemek şartıyla farklı taksitli fiyatlar belirlemek gibi değişik satış yöntemlerini uygulama hakkını saklı tutar.

Üyeler, müştereken belirledikleri ve bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan EK:2’de yer alan kredi kartı otomatik ödeme planını imzalayacaktır.

Üye’nin ödemeyi yabancı para olarak yapmak istemesi halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Üye tarafından yapılan ödeme planını imzalayacaktır.

Üye’nin ödemeyi yabancı para olarak yapmak istemesi halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Üye tarafından yapılan ödemenin Türk Lirası karşılığı tesbit edilecektir.

Ödemelerin Gecikme Cezası: Uye’nin, bu Anlaşmanın 3.maddesi ve ödeme planı uyarınca ödemesi gereken Yıllık Ücreti ödemekte gecikmesi halinde, vade tarihini izleyen gün, sözleşmede belirtilen aylık faiz oranının %30 fazlası kadar gecikme faizi, ödenmesi gereken taksit tutarına eklenir.

Ödeme yükümlülüklerinin ihlali halinde Tesis Kullanım Askıya Alınması: Üye’nin, Yıllık Ücret’ini vade tarihi ve günü izleyen 30. günün akşamına kadar ödememesi halinde, Tesis’in Üye tarafından kullanım hakkı, PALESTRA tarafından herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın askıya alınır. Askıya alınan üyeliklerin tekrar aktif hale getirilmesi talep edildiği takdirde Yıllık Ücretin %10’u kadar aktifleştirme ücreti ("Aktifleştirme Ücreti”) ve Yıllık Ücret’in ödenmesi yoluyla tekrar aktif hale getirilebilir.

Üye’nin Yıllık Ücret borçlarını vadesinde ödememesine rağmen, PALESTRA tarafından Üye’nin Tesis’i kullanım hakkının askıya alınmaması, PALESTRA’nın bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Bu hak PALESTRA tarafından, istenilen herhangi bir zamanda, ödemelerin yapılmamış olması şartıyla kullanılabilir.

MADDE 6.

ÜCRET İADELERİ:

BİREYSEL ÜYELER:

Üye’nin Vefatı:

Bireysel Üyenin, Üye olmasını müteakip birinci yıl içinde vefat etmesi halinde, belgelemeleri şartıyla Üye’nin yasal mirasçılarına, Yıllık Ücret’in kullanılmamış kısmı ödemenin yabancı para veya yabancı para baz alınarak TL olarak yapılmış olması halinde, Üye tarafından fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki kur karşılığı üzerinden Türk Lirası olarak, Türk Lirası olarak yapılmış olması halinde ise; faizsiz olarak iade edilir.

Bireysel Üyenin, yukarıda belirtilenler dışındaki sürelerde gerçekleşecek ölüm hallerinde, Yıllık Ücret’in kullanılmamış kısmı dışında bir ücret iadesi yapılmaz.

Daimi Hastalık:

Bireysel Üyenin, Üye olmasını müteakip birinci yıl içinde Tesis’e gelmesini veya Tesis’teki aktivitelere katılmasını engelleyecek daimi bir hastalığa tutulması halinde, Yıllık Ücret’in kullanılmamış kısmı, daimi hastalık halinin Üye’nin ve tam teşekküllü devlet hastanesinden alacağı heyet raporu ile Üye’ye; ödemenin yabancı para veya yabancı para baz alınarak TL olarak yapılmış olması halinde, Üye tarafından fiilen ödemenin yapıldığı tarihdeki kur karşılığı üzerinden Türk Lirası olarak, Türk Lirası olarak yapılmış olması halinde ise faizsiz olarak iade edilir. Yukarıda belirtilenler dışındaki sürelerde gerçekleşecek daimi hastalık hallerinde, Yıllık Ücret’in kullanılmamış kısmı dışında bir ücret iadesi yapılmaz.

Bir Başka Yere Taşınma:

Bireysel Üyenin, Üye olmasını müteakip, Tesis’in 75km’den daha uzağındaki bir yere taşınması ve yeni adresini belge ile tevsik etmesi halinde, üyenin bedeli ödenmiş kalan üyelik süresini Palestra’nın onay verdiği 3. bir kişiye devretme hakkı bulunup söz konusu durum nedeni ile Üye’nin hiçbir şekilde para iadesi talep hakkı bulunmamaktadır.

AİLE ÜYELERİ:

Üyelerden Birinin Ölümü:

Çocuksuz bir aile Üyesinin ölümü halinde, eşinin Tesis’i kullanmaya devam edeceğinden dolayı, mirasçılarına herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak sağ kalan üyeliği, Yıllık Ücret’in indirilmesi amacıyla Bireysel Üyeliğe çevrilir. Çocuklu bir Aile Üyesinin ölümü halinde, sağ kalan eş ile çocuklarının Tesis’i kullanmaya devam edeceklerinden dolayı, mirasçılara herhangi bir ödeme yapılmaz.

Ölüm halinde, yukarıda belirtilen haller dışında bir sebeple, herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Daimi Hastalık:

Çocuksuz bir aile Üyesinin Tesis’e gelemeyecek veya Tesis’teki çalışmalara katılamayacak şekildeki daimi hastalığı halinde, herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Ancak bu durumun tam teşekküllü devlet hastanesinden alacağı heyet raporu ile tasdiklenmesi halinde sağlıklı eşin üyeliği, Yıllık Ücret’in indirilmesi amacıyla Bireysel Üyeliğe çevrilir. Daimi hastalığa tutulan Üye, Çocuklu bir Aile Üyesinin Tesis’e gelemeyecek veya Tesis’teki çalışmalara katılamayacak şekildeki daimi hastalığı halinde, sağlıklı eş ile çocuklarının Tesis’i kullanmaya devam edeceklerinden dolayı Üye’ye herhangi bir ödeme yapılmaz.

Daimi hastalık hallerinde yukarıda belirtilenler dışındaki bir sebeple, herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Bir Başka Yere Taşınma :

Aile Üyesinin, Üye olmasını müteakip ÜYELİK SÜRESİ İÇİNDE ikametgahını, herhangi bir nedenle, Tesis’in 75km’den daha uzağındaki bir yere taşıması ve yeni adresini bir belge ile tevsik etmesi halinde, üyenin bedeli ödenmiş kalan üyelik süresini Palestra’nın onay verdiği 3. bir kişiye devretme hakkı bulunup, sözkonusu durum nedeni ile Üye’nin hiçbirşekilde para iadesi talep hakkı bulunmamaktadır.

Aile Üyesinin, ikametgahını, ailesinden ayrı olarak, Tesis’in 75km’den daha uzağındaki bir yere taşıması halinde,diğer eş ve çocukların Tesis’i kullanacağından dolayı, Üye’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

TESİS’İN SÜREKLİ KAPATILMASI :

Tesis’in herhangi bir nedenle, tek taraflı iradesi ile veya herhangi bir sebeple daimi olarak kapatılması hallerinde, PALESTRA Yıllık Ücret’in kullanılmamış kısmını, Üye’ye; ödemenin yabancı para veya yabancı para baz alınarak TL olarak yapılmış olması halinde, Üye tarafından fiilen ödemenin yapıldığı tarihdeki kur karşılığı üzerinden Türk Lirası olarak, Türk Lirası olarak yapılmış olması halinde ise; faizsiz olarak iade etmekle mükellef olacaktır. Üyenin bu durumda bir hak iddia etmesi ve tazminat istemesi mümkün değildir.

Kapatılmanın yanında PALESTRA’nın (veya Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi) tesisi 3. kişi ve/veya kuruluşlara devretme hakkı bulunmaktadır. Üye bu durumdan herhangi hak ve talep iddaa edemez, yeni işletmecinin vereceği kararla üyelikleri aynı koşullarla devam edebilir.

ANLAŞMA’NIN ÜYE TARAFINDAN FESHİ :

Anlaşma’nın Üye tarafından, bu madde uyarınca feshi halinde, Üye’nin PALESTRA’ya olan Kullanım Ücreti veya Yıllık Ücret borçları var ise; Üye’ye bu madde uyarınca yapılacak iadelerden mahsup edilecektir.

Satın alınan terapi hizmeti, satın alım tarihinden itibaren 45 gün içinde kullanılmalıdır. Aksi halde bedel iadesi yapılmaz.

İADELER:

Üye’ye yapılacak tüm iadelerden, %5 oranında İşlem Ücreti ("İşlem Ücreti’’) kesilecektir.

İşbu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. On dört günlük sürenin sonunda itibaren cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7.

TESİSLERDEN YARARLANMA ESASLARI:

Tesis’in Çalışma Saatleri:

Tesis, hafta içinde ve hafta sonlarında 07:00 - 23:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. PALESTRA, Tesis’in açık olduğu saatleri, değiştirebilir yeniden belirleyebilir, farklı bölümler için farklı düzenlemeler yapabilir. Tesis’in belli bölümleri farklı saatlerde açık olabilir. Ancak Tesis’in açık olduğu süre, günde 8 saatten az olamaz.

Tesis’in bakım ve tadilatı her yıl yönetim tarafından belirlenen sürede yapılacak olup tesis bu süre zarfında gerekli olması halinde tamamen veya kısmen kapatılabilir.

PALESTRA, resmi ve dini tatil günlerinde ve bayramlarda tesisi tamamen veya kısmen kapatabilir.

MADDE 8.

ÜYE NİN HAK VE BORÇLARI:

Üye, bu Anlaşma’nın konusu olan kiralamanın, sadece bu Anlaşma’da belirtilen Tesis’lerin kullanılması karşılığı olduğunu, Anlaşma konusu kiralamayı başkaca bir garanti ile gerçekleştirmediğini, PALESTRA’nın bu maddede belirtilenler dışında başka bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Başka bir ifade ile PALESTRA’nın Üyenin, kilo kaybetmesi, kilo artışı veya sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda herhangi bir yazılı veya sözlü taahhüdü yoktur.

Üye, Tesis’e kendisine PALESTRA tarafından verilmiş kimlik kartını göstererek girecektir. Kimlik kartının Üye tarafından kaybı halinde, kart ücreti olarak on beş Türk Lirası (15 TL) üyeden tahsis edilerek kendisine yeniden kart düzenlenecektir.

PALESTRA tarafından kimlik kartı kapsamı dışında tutulan 14 yaşından küçük (14 yaşını doldurmamış) çocuklar, Tesis’e ancak anne veya babalarının refakati dahilinde gelebilirler. Bu yaş grubu çocuklar eğer varsa Tesis Yönetimi tarafından hazırlanmış, yaş ve fiziksel şartlarına uygun çalışmalar, yaz ve/veya kış okulu aktivitelerine velisinin yazılı izni ile katılabilirler. Tüm riskler ailelere ait olacaktır. Bu yaş grubu çocuklar egzersiz alanlarında spor yapamaz, aletleri kullanamaz, grup derslerine katılamaz.

Ebeveynleri üye olmayan tüm çocuklardan bu bölüm için yönetim tarafından belirlenmiş ücret talep edilir. Bu yaş grubu üyeler belirli gün ve saatlerde, yönetim tarafından belirlenmiş bir düzenleme varsa Tesis’in belli yerlerini kullanabilir.

Üyeler, çocukları olması halinde günde 3 saati aşmamak şartıyla çocuklarını, Tesis’te mevcut olduğu takdirde ve imza karşılığı, kids club’a (ünite) bırakabilirler. Bu Ünite yönetimin belirlediği ve duyurusu yapılacak saatlerde ve günlerde hizmet verebilir. Diğer saatlerde Kids Club’ı kapalı tutma hakkına sahiptir. Bu Ünite ‘de çocuk bezi değiştirme hizmeti verilmez. Bu Ünite’nin, çocuğun hastalığı, temizlik veya davranış bozukluğu gibi sebeplerle hizmet vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Üyeler, çocuklarını Ünite’ye bıraktıkları sürece, Tesis’te bulunmak zorundadırlar. Üye’nin çocuğunu Ünite’ye bırakmış olmasına rağmen, Tesis’i terk etmesi halinde, ilk defa Üye yazılı olarak uyarılır ve Üye’nin bu Ünite’yi kullanma hakkı 30 gün süreyle askıya alınabilir. Aynı davranışın ikinci defa yapılması halinde, Üye’nin Ünite’yi kullanma hakkı 3 ay süreyle askıya alınır, üçüncü halde ise; Üye’nin Ünite’yi kullanması süresiz olarak engellenir.

Üye, ücretini ödemek şartıyla, Tesis’e misafir getirebilir. Tesis’e girişte misafirlerin resimli kimlik kartı ibraz etmeleri, misafir defterini imzalamaları, misafir bilgi kartını doldurmaları ve Tesis’te, Yönetim tarafından gerekli görülmesi halinde refaketçi eşliğinde dolaşmaları gerekmektedir. Aynı misafirler, Tesis’ten bir takvim yılında, en fazla 4 kez yararlanabilirler.

Üye, Üye’nin veya misafirlerinin kendi kusurları, dikkatsizlikleri veya ihmalleri ile, Tesis’te veya Tesis’e ait aletler üzerinde meydana getirecekleri tüm hasar ve zarardan sorumludur. Üye, PALESTRA’nın kasdı veya ağır ihmali ispatlanmadıkça, Üye’nin veya misafirinin Tesis’i kullanması veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden Tesis’i, bu Tesis’in sahiplerini ve çalışanlarını veya temsilcilerini, tamamen ve süresiz olarak muaf kılmış ve bu kimseler aleyhindeki tüm taleplerinden ve dava haklarından peşinen feragat ederek, bu kimseleri ibra etmiştir.

Üye, Palestra tarafından belirlenmiş bu Anlaşma’nın EK: 1 olarak ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Tesis Kurallarına veya ilerde belirlenecek olan tüm Tesis Kuralları’na uymak, Tesis’te genel düzeni bozucu nitelikte davranmamak zorundadır. Üye’nin, Tesis Kuralları’nı ihlal etmesi veya Tesis’lerin genel düzenini bozması halinde, yönetim tarafından, kendisine bir ihtarname yollanarak, üyelik haklarını kullanmasının, PALESTRA tarafından 6 aydan az olacak bir süre için askıya alınacağını, davranışının diğer Üye’lerin, çalışan personelin, Tesis’in veya PALESTRA’nın güvenliğini tehdit eder nitelikli olması halinde askı süresinin 6 aydan az olmayacağını kabul ve taahhüt eder. PALESTRA tarafından, üyelik haklarının bu nedenlerle askıya alınması halinde, Üye’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Üye, PALESTRA’ya herhangi bir ödemesi ile ilgili borcu bulunması halinde, resepsiyonda, üyelik kartı kontrolü (check-in) sırasında, uyarılabilir.

Tesislerin Üye tarafından kullanılmaması, Üye tarafından Kullanım Ücreti ödenmemesi için bir gerekçe oluşturmayacağı gibi, PALESTRA’dan herhangi bir ücret iadesi talep edilmesini veya Anlaşma’nın feshedilmesini gerektirmez.

Üyenin tesise ücretli olarak misafir getirme hakkı vardır. Tesis kullanım ücreti tesis tarafından sezona göre belirlenebilir. Gelen misafirlerin tesis kurallarına uymaması durumunda sorumluluk misafiri getiren üyededir.

MADDE 9.

PALESTRA’NIN HAK VE BORÇLARI:

PALESTRA'nın sorumluluğu, bu Anlaşma'da açıkça belirtilen Tesis'lerin sağlanmasından ibarettir. PALESTRA, ticari, özel amaçlı fitness veya başka bir konu ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak, Tesis'in kullanımı ile elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak hiçbir taahhüt altına girmemiştir. Başka bir ifade ile PALESTRA'nın kilo kaybı, artışı veya sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda herhangi bir yazılı veya sözlü taahhüdü yoktur.

PALESTRA; kendi iradesi ve kusuru dışında gerçekleşebilecek, savaş, iç karışıklık, sabotaj, terör, grev, afet, yangın, hükümetin, belediyenin veya mülk sahibinin müdahalesi gibi hallerle sınırlı olmaksızın tüm mücbir sebep halleri, bakım ve tadilatlar hariç, Anlaşma'nın belirtilen süreler ve zamanlarda Tesis'i, Üye tarafından kullanıma hazır tutmakla yükümlüdür. Ancak çalışma saatlerinin düzenlenmesi PALESTRA'nın münhasır yetkisindedir. PALESTRA gerekli hallerde tek taraflı kararı ile ve Tesis'in bulunduğu yerin özellikleri göz önüne alınarak, Tesis'in çalışma saatlerini ve aile günlerini yeniden düzenleyebilir. Bu durumda, yeni düzenlemeler, Üyeye Tesis'te duyuru yapılması yolu ile bildirilir.

Tesis’te uygulanacak kuralların belirlenmesi yetkisi, sektördeki deneyimi, Üye’lerin ortak menfaatleri, ortak yaşamın gerekleri ve şirketin ticari sorumlulukları gözönüne alınarak, münhasıran PALESTRA’ya ait olup, geçerli ve uygulanmakta olan Tesis Kuralları, bu Anlaşma’nın 1 nolu Ek’i olarak, Anlaşma’nın yürürlük tarihinde Üye’ye imza karşılığı teslim edilmiştir. PALESTRA yukarıda belirtilen nedenlerle, Anlaşma’nın imzalanmasından sonra münhasır yetkisine dayanarak Tesis kuralları ile ilgili yeni düzenlemeler yapma yetkisine sahiptir.

PALESTRA Tesis’lerdeki solaryum, pilates, özel antrenör veya beslenme testi gibi ilave ve seçimlik aktiviteleri ("İlave ve Seçimlik Aktiviteler”) belirleme ve bu İlave ve Seçimlik Aktiviteler için uygulanacak ücretlere münhasıran karar verme hakkına sahiptir. PALESTRA, yönetim tarafından belirlenecek yeni programlar için ek ücret talep etme yetkisine sahiptir.

Üye Ter, arabalarını ve dolaplarını kilitlemek ve kilitli tutmakla mükelleftir. PALESTRA, Tesis’teki hırsızlık olaylarını engellemek için elinden gelen çabayı harcayacaktır. Ancak; Üye’nin veya misafirinin herhangi bir şahsi eşyasının çalınması halinde, PALESTRA’m hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 10.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYELİK HAKLARININ ASKIYA ALINMASI

ÜYE TARAFINDAN ÜYELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ:

Üye bu anlaşmaya dair ilk ödemesini gerçekleştirdiği tarihten itibaren 7 gün içinde, şahsen PALESTRA’ya başvurup iptal formu doldurarak veya aynı süre içinde Tesis’e Taahhütlü posta yolu ile yazılı ihbarda bulunarak ve PALESTRA tarafından kendisine verilmiş olan kimlik kartı ile diğer tek evrağı iade ederek, üyeliği iptal edebilir. Bu durumda kendisine, ödemiş olduğu Yıllık Ücret, ödemenin yabancı para veya yabancı para baz alınarak TL olarak yapılmış olması halinde Üye tarafından fiilen ödeme yapıldığı tarihteki kur karşılığı üzerinden Türk Lirası olarak, Türk Lirası olarak yapılmış olması halinde ise; faizsiz olarak iade edilir. Ancak bu hallerde iade edilecek tutarından %5 oranında “İşlem Ücreti” kesilir.

Üye sözleşmesinin imzalanamadığı durumlarda ödemenin yapıldığı tarih baz alınır.

Üye dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin PALESTRA’ya herhangi bir Yıllık Ücret borcu olmaması şartıyla, bu Anlaşma’yı feshedebilir. Bu taktirde Üye’ye herhangi bir Yıllık Ücret veya iadesi yapılmaz.

Üye’ler, PALESTRA’ya aşağıdaki hallerin gerçekleştiğinin belgelenmesi halinde ve PALESTRA’ya Yıllık Ücret borçlarının bulunmaması şartıyla, yıllık üyelik haklarını Tesis Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak şartıyla diledikleri zaman ve bir yıldan az bir süre için dahi dondurabilirler.

Askerlik, hamilelik ve fitnes yapmaya engel sağlık probleminin ortaya çıkması ve sağlık ile ilgili durumların PALESTRA tarafından devlet hastanesinden heyet raporu ile tasdik edilmesi hallerinde Üyelik haklarının dondurulması halinde PALESTRA tarafından Yıllık Ücret iadesi yapılmaz. Ancak, üyelik hakkının dondurulduğu süre, Üye’nin kayıtlı olduğu Tesis’in kullanıma açık olması şartı ile, Sözleşme süresi sonuna eklenir. Bu durumda üyeliğin aktif hale getirilmesini müteakip ödenecek Yıllık Ücretin ödeme zamanı, üyelik haklarının dondurulduğu süre kadar ertelenir.

Üyelik haklarının dondurulması taleplerin değerlenderilmesinde, Tesis Müdürü yetkili olup, dondurulmuş olan üyeliğin tekrar aktif hale getirilmesi talep edildiği taktirde, Üye Yıllık Ücreti’nin %5’i kadar işletme ücreti ("İşletme Ücreti”) ödenmesi yoluyla üyelik tekrar aktif hale getirilebilir. İşletme Ücreti, PALESTRA tarafından dilediği zaman arttırılabilir.

PALESTRA TARAFINDAN ÜYELİK HAKLARININ ASKIYA ALINMASI:

Bu Anlaşma’nın 3. ve 6. maddelerinde belirtilen ödeme yükümlülüklerinin Üye tarafından ihlal edilmesi hallerinde, PALESTRA tarafından Üye’ye verilen hizmetler durdurulabilir.

Üye’nin, PALESTRA tarafından belirlenmiş, Üye’ye bildirilmiş ve bu Anlaşma’nın 1 nolu ekinde yer alan Tesis’te uyulması gerekli kurallara ve düzenlemelere uymaması, genel ahlak ve toplum kurallarına aykırı hareket etmesi, PALESTRA personelinin denetim ve rehberliğini engellemesi, çevresini rahatsız etmesi ve diğer Üye’lerin faaliyetlerini engellemesi, iyi niyet kurallarına aykırı her türlü davranışı, makul ve medeni insan davranışından uzak her türlü edimi, PALESTRA veya başkalarına ait malzemenin tahribine yönelik eylemleri ile PALESTRA tarafından diğer Üye’lere veya misafirlere verilmiş kullanma haklarının engellenmesi, egzersiz aletlerinin ve ağırlıkların uygunsuz kullanımı veya Üye’lerin, personelin, PALESTRA’nın veya üçüncü kişi ve kuruluşların güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışları yahut Tesis’lerde sessiz olmamak, kaba, argo konuşmak, kırıcı dil kullanmak, diğer üye, misafir ve çalışanları tahrik etmek nedeniyle PALESTRA tarafından üyelik haklarının bu sebeple askıya alınması halinde Üye’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Ancak PALESTRA’nın, Üye’nin yukarıdaki sayılan halleri tekrarlaması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı fesih hali bulunmaktadır.

Üyelik hakları askıya alınan Üye’ler, askı süresinin sona ermesini müteakip, var ise; Yıllık Ücreti ödedikten sonra Tesis Teri kullanabilirler.

DEVİR:

Devirin zorunlu olduğu hallerde bir kereye mahsus sadece üyelik hakkı (ek süre,hediye,konaklama,masaj, vip ders vb., hariç ) 500 TL karşılığında devredilebilir.

MADDE 12.

ÜYE’NİN FİZİKSEL SAĞLIĞI VE HASARLAR SONUCU SORUMLULUK:

Üye, bu anlaşma ile sağlık durumunun iyi olduğunu, aktif ve pasif egzersizlere katılmasına engel bir özrünün, sakatlık veya rahatsızlığının bulunmadığını, bu tip egzersizlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir zarar vermeyeceğini beyan ve taahhüt etmiştir. PALESTRA bu beyanı esas almış ve ayrıca bir inceleme yapmaksızın Üye’yi, Üyeliğe kabul etmiştir. Bu nedenle PALESTRA, Üye’nin beyanının yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, bu Anlaşma’yı imzalayarak aletleri ve Tesis’leri kullanmakla, Üye veya misafirlerin Tesis içinde ve çevresinde yararlanmaları ve incelemelerinde doğan hasar ve zarardan sorumlu tutulmayacağını kabul eder. Tesis’in ve aletlerin kullanılması sonucu, Tesis içinde veya çevresinde, Üye veya misafirlerin yararlanmasından, diğer zarar ve kayıplardan Üye sorumludur. Üye, Üye’nin veya misafirlerin görebileceği hasar ve zararlardan, şu andaki ve gelecekteki bilinen / bilinmeyen, umulan / umulmayan ve Üye’nin misafirlerinin Tesis’i kullanmasından veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan, bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden, PALESTRA’nın kasdı veya ağır ihmalini ispatlamadıkça, PALESTRA’yı ve bağlı Tesis’leri, sahiplerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak muaf kılmış ve ibra etmiştir.

MADDE 13.

MADDELERİN AYRILIĞI

a.    Bu Anlaşma’nın herhangi bir maddesinin, herhangi bir yargı organı tarafından geçersiz sayılması veya kamu yararına aykırılığına karar verilmesi halinde, sadece o madde Anlaşma dışı sayılacak ve diğer maddeler aynen geçerliliğini ve yürürlülüğünü koruyacaktır. PALESTRA bu şekilde geçersiz kılınan maddenin yerine kanunlara uygun ve kamu yararına düzenlenmiş yeni madde ekleme hakkına haizdir.

b.    Herhangi bir yasa maddesi ile, bu anlaşmada belirlenen yükümlülüklerin kapsamını genişletecek yönde bir düzenleme yapılması halinde Üye’ye yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, Anlaşma’yı tek taraflı feshedebilir. Bu durumda Üye’ye, herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ancak, Üye’nin vadesi gelmemiş ödemeleri iptal edilir.

MADDE 14.

VERGİLER:

Anlaşma’da belirtilen tüm ücretlere cari orandaki Katma Değer Vergisi dahil olup, Katma Değer Vergisi oranındaki değişiklikler ücretlere yansıtılacaktır. Üye Yıllık Ücret dışında, devlet tarafından bu Anlaşmanın imzalanmasından sonra ihdas olunabilecek ve mükellefi kiracı olacak tüm vergilerin ödemesinden sorumlu olacaktır. Bu Anlaşma’dan doğan damga vergisi PALESTRA tarafından ödenecektir.

MADDE 15.

FERAGAT:

Bu Anlaşma’da belirtilen hak ve yetkilerin PALESTRA tarafından kullanılmaması, PALESTRA’nın bu hakları kullanılmasından feragat ettiği veya Üye’nin ilerideki benzer kusurlarını peşinen kabul ettiği anlamını taşımaz. PALESTRA bu hak ve yetkilerini herzaman kullanma hakkını saklı tutar.

MADDE 16.

SÖZLÜ ANLAŞMALAR:

Taraflar, daha önce temsilcileri ve satış elemanları arasında akdedilmiş olan tüm yazılı ve sözlü Anlaşmaların, taahhütlerin bu Anlaşma’nın imzalanması ile hükümsüz kalacağını, işbu Anlaşma’nın ekleri ile birlikte, taraflar arasında tek ve nihai Anlaşma olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

MADDE 17.

YETKİLİ MAHKEME:

Bu Anlaşma’nın uygulanmasından kaynaklanan tüm ihtilaflarda Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Anlaşma 17. maddeden, eki ve ek 2 den ibaret olup, taraflar arasında 1 (bir) nüsha olarak imzalanmış, imzalı orjinal Anlaşma PALESTRA’ya verilerek, onaylı kopyası Üye’ye teslim edilmiştir.

ANLAŞMA METNİNİ VE EKLERİNİ OKUDUĞUMU, PALESTRA FİTNESS AND SPA YETKİLİLERİ İLE MÜZAKERE ETTİKTEN SONRA MÜŞTEREK BİR MUTAKABATA VARARAK İMZAIADIĞIMI, PALESTRA’DAN BU ANLAŞMADA BELİRTİLENLER DIŞINDA BİR BEKLENTİM OLMADIĞINI, BU ANLAŞMANIN TARAFIAR ARASINDAKİ NİHAİ MUTABAKATI YANSITTIĞINI VE TÜM ÖNCEKİ YAZILI VE SÖZLÜ BEYANLARI GEÇERSİZ KILDIĞIMI KABUL VE BEYAN EDERİM.